ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΤΗΣ

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

Προκήρυξη σύμβασης προμήθειας – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

 

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ, Λαμία, 35133, Ελλάδα (GR),Τηλ.: +30 2231033850, Φαξ: +30 2231045015, Ηλεκτρ. ταχ.: info@deyalamias.gr, Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.deyalamias.gr/, προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΤΗΣ». Αρ. μελ. 48/2019.

 

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) http://www.deyalamias.gr/katigories-arthron/prokiryxeis Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) http://www.promitheus.gov.gr

Κύριος τόπος παράδοσης: περιοχές Σπερχειάδας-Μακρακώμης και Υπάτης, Νομός Φθιώτιδας, Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα. Κωδικός NUTS: EL644

 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και έλεγχου διαρροών περιοχών Σπερχειάδας-Μακρακώμης και Υπάτης».

Η παρούσα προμήθεια αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού, σε δεξαμενές, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και φρεάτια Ύδρευσης των περιοχών Σπερχειάδας, Μακρακώμης και Υπάτης. Η διαρκής αυξανόμενη ζήτηση πόσιμου νερού, η ανάγκη μείωσης των διαρροών και των απωλειών νερού σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στις περιοχές Σπερχειάδας και Μακρακώμης δεν υφίσταται σύστημα τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης, καθιστούν την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας αναγκαία.

Το υπό προμήθεια σύστημα τηλελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών, θα αποτελείται από σύγχρονο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ). Ο ΚΣΕ θα διασυνδεθεί μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με είκοσι τρεις (23) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης (6 γεωτρήσεις, 13 δεξαμενές, 1 αντλιοστάσιο ύδρευσης, 3 φρεάτια διανομής νερού) των περιοχών Σπερχειάδας, Μακρακώμης και Υπάτης.

Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες/ προμήθειες εξοπλισμού:

 1. Λεπτοµερής σχεδίαση του νέου συστήματος, σε επίπεδο λογικής και φυσικής αρχιτεκτονικής (δικτύωση και επεξεργασία δεδομένων).
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού hardware του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, ήτοι:
 1. Διαχειριστή επικοινωνιών τελευταίας τεχνολογίας, για την επικοινωνία του ΚΣΕ με τους απομακρυσμένους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου. Ο Διαχειριστής επικοινωνιών θα αποτελείται από PLC, radiomodem με κεραία εντός κατάλληλου πίνακα, εξοπλισμό δικτύωσης LAN (switch) και σύστημα ειδοποίησης με SMS.
 2. Δύο (2) Κεντρικούς Η/Υ τύπου Server με ισάριθμες οθόνες στους οποίους θα εγκατασταθεί το λογισμικό τηλελέγχου τηλεχειρισμού SCADA.
 3. Δύο (2) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Desktop) οι οποίοι θα συνδεθούν στο τοπικό δίκτυο (LAN) της υπηρεσίας, για την αλληλεπίδραση των χειριστών με το σύστημα SCADA.
 4. Έναν (1) Φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Laptop) για την απομακρυσμένη πρόσβαση των χειριστών στο σύστημα SCADA, μέσω σύνδεσης internet.
 5. Μία (1) μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS για την αδιάκοπη τροφοδοσία του ΚΣΕ σε περιπτώσεις απώλειας ΔΕΗ.
 6. Έναν (1) έγχρωμο εκτυπωτή A3 για την εκτύπωση ημερήσιων αναφορών νερού και μηνυμάτων (alarm).
 1. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού software του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, ήτοι:
  1. Λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου SCADA (2 τεμάχια).
  2. Λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης στο SCADA μέσω δικτύου (internet-intranet) (2 τεμάχια).
  3. Ανάπτυξη εφαρμογής επικοινωνιών μεταξύ ΚΣΕ και ΤΣΕ.
  4. Ανάπτυξη εφαρμογής SCADA για τους 23 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου.
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος.
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση των οργάνων των τοπικών σταθμών (μετρητές παροχής, μετρητές πίεσης, μετρητές στάθμης, μετρητές ηλεκτρικών μεγεθών, δοσομετρικές αντλίες χλωρίου κτλ).
 4. Προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται, για την ενσωμάτωση του συστήματος σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.
 5. Εργασίες ένταξης υφιστάμενων συστημάτων χλωρίωσης δεξαμενών στο σύστημα αυτοματισμού.
 6. Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο.
 7. Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών (καλωδιώσεις, κλπ.) παροχής ηλεκτρικής ισχύος για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού.
 8. Δοκιμαστική λειτουργία ενός (1) μήνα και παράδοση του Συστήματος.
 9. Εκπαίδευση.
 10. Τεκμηρίωση.
 11. Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 12 μηνών.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο: 32441200-8

 

2. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA), δεν υποδιαιρείται σε παρτίδες και δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 

3. Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 806.451,61€

 

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης: είκοσι πέντε (25) μήνες (δώδεκα μήνες διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ένας μήνας δοκιμαστικής λειτουργίας και δώδεκα μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας) από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

5. Απαιτούμενες εγγυήσεις:

 1. Εγγύηση συμμετοχής.

1. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 16.129,03 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής.

 

6. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε εφαρμογή του Ειδικού Προγράμματος Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α ́ και Β ́ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», όπως εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 13022/2018 (ΦΕΚ 1377/Β/24-04-2018).

Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63-7135.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών έτών 2019, 2020 και 2021 του Φορέα «Σύνδεσμος ύδρευσης ΟΤΑ Ν. Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης» που είναι κύριος του έργου.

Η προμήθεια περιλαμβάνεται ως υποέργο Νο 2 της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΤΗΣ». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δικαιούχου (φορέας πρότασης) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 7172/4-2-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής, Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε.

 

7. Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

 

8. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται:

 • Να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα (χρηματοδοτήσεις) η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 25% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, της παρούσας διακήρυξης, ή/και,
 • Βεβαίωση Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης επιχείρησης. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και θα εξετάσει αίτηση του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος.
 • Να διαθέτουν  για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2016, 2017, 2018) μέσο γενικό κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ δηλ. τουλάχιστον οκτακόσιες έξη χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα Ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (806.451,61€).

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν από όλα τα μέλη τους.

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

 

9. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (δηλαδή τα έτη 2017,2018 και 2019) να έχουν εκτελέσει μία (1) τουλάχιστον σύμβαση σε αντίστοιχο έργο ή προμήθεια τηλεχειρισμού-τηλελέγχου δικτύων ύδρευσης, όπου το κάθε έργο/προμήθεια θα περιλαμβάνει ένα (1) κεντρικό σταθμό ελέγχου και δεκαπέντε (15) τοπικούς σταθμούς ελέγχου και θα έχει ελάχιστο προϋπολογισμό ίσο με το 50% του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης πράξης άνευ Φ.Π.Α. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των κυρίων του έργου ή/και από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής παράδοσης-παραλαβής των συστημάτων του έργου.

 

10. Προς προκαταρκτική απόδειξη οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 καθώς και του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού.

 

11. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ(σ)

Κ1

Τεχνικά Στοιχεία Προσφοράς

88%

Κ2

Εκπαίδευση-Τεκμηρίωση

6%

Κ3

Δοκιμαστική Λειτουργία, Εγγύηση – Υποστήριξη και Προληπτική Συντήρηση

6%

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Κ1+Κ2+Κ3

100%

Κριτήριο ποιότητας (άθροισμα τεχνικής προσφοράς): στάθμιση 80%.

Κριτήριο τιμής: στάθμιση 20%.

 

12. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 16/1/2020. Ώρα: 15:00.

Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και θα έχουν ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος (9) εννέα μήνες.

 

13. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Ημερομηνία: 23/1/2020. Ώρα: 10:00.

14. Διαδικασίες προσφυγής: Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:

Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Χώρα: Ελλάδα (GR), Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr/.

15. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη.

 

16. Η προκήρυξη της σύμβασης στάλθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 6/12/2019 όπου πήρε αριθμό αναφοράς 2019-170488, reception Id (εσωτερικός αριθμός αναφοράς) 19-597680-001 και δημοσιεύθηκε την 10-12-2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2019/S 238 - 585025.

 

17. Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 304/2019 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. (ΑΔΑ ΩΒ2ΣΟΡΓΦ-Α27).

 

18. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

 

                                                                                                                                   Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

 

 

                                                                                                                                Διον. Παναγιωτόπουλος

                                                                                                                                   Πολιτικός Μηχανικός

 

Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευη, 13/3, λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από 10:30 έως 15:00 στην τοπική κοινότητα Λιανοκλαδίου στο τμήμα κάτω από την εθνική οδό.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Πέμπτη 05-03-2020 θα γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς από 9:00 π.μ έως 16:00 μ.μ. λόγω ανακαίνισης του βανοστασίου της δεξαμενής.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 25/2, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 13:00 στις οδούς Λοκρίδος, Τυρταίου, Λασκαράτου, Σικελιανού, Μπουμπουλίνα και Δεληγιάννη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Επιθεώρηση, καταγραφή θέσεων συνδέσεων, αποτύπωση βλαβών, προσδιορισμός διατομών, τοπογραφική χάραξη παλαιού παντ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για αποκατάσταση βλάβης αγωγού που προκλήθηκε από εργασίες τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Χατζοπούλου, Γιαννακούρα, Διά...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 14-2-2020 Λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 σην οδό Καβάφη (Βόρειο Τμήμα) από οδό Αθηνών έως οδό Αμφικτυόνων.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Χαλκομάτας από την οδό Ολύμπου έως την οδό Καβάφη. Αναμένεται η επαναφορά νερού περί τις 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διακόπηκε η υδροδότηση στην περιοχή γύρω από τις οδούς Λοκρίδος και Λασκαράτου λόγω σπασμένου αγωγού. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ βρίσκεται στην περιοχή. Αναμένεται να αποκ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δεύτέρα 30-12-2019 Λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ Μοσχοχωρίου από 9:30 έως 13:00.   Στη  συνέχεια της ανακοίνωσης, εν...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από τις 13:00 στην περιοχή Οφανού. Η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται κατά τις 15:30.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4174

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2451 εργασίες)