Αναλύσεις στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων, παρακολούθηση ραδιενεργών ουσιών στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων και έλεγχοι εδαφικής εφαρμογής Ιλύος

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές δημόσια σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης - έλεγχος ραδιενεργών ουσιών - έλεγχος εδαφικής εφαρμογής ιλύος», προϋπολογισμού 35.450,00 € πλέον 8.508,00 € (Φ.Π.Α.) σύνολο 43.958,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, που θα δοθεί για κάθε ομάδα ελέγχων, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με αναθέτοντα φορέα τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ, http://www.deyalamias.gr.

Ακόμη είναι δυνατή η παραλαβή των τευχών έντυπα, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα ευρώ, από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, οδός Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ, μέχρι και την 07/01/2020. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22310-33850, FAX επικοινωνίας 22310-45015, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αθανάσιος Κουλτούκης.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να αποστείλουν την  προσφορά τους στη γραμματεία της ΔΕΥΑΛ ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως (ή με εκπρόσωπο) πριν από την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή. 

Η συγκεκριμένη δημόσια  σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την πράξη: «Αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης - έλεγχος ραδιενεργών ουσιών - έλεγχος εδαφικής εφαρμογής ιλύος» θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για κάθε ομάδα για το σύνολο της υπηρεσίας ή για συγκεκριμένη ομάδα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ..

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.

Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 294/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

 

Ειδικότερα η προκήρυξη της σύμβασης αφορά:

 

  • Λήψη είκοσι οκτώ (28) δειγμάτων που θα γίνει από τον Ανάδοχο σε σημεία των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, δειγματοληψία η οποία θα πραγματοποιηθεί τμηματικά για το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της εκάστοτε έγγραφης τμηματικής εντολής.

 

  • Προσδιορισμός των Παραμέτρων για τις ομάδες Α και Β όπως ορίζονται στην ισχύουσα Νομοθεσία για το Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης, στα ανωτέρω δείγματα, ώστε να αποτυπωθεί σαφώς η εικόνα τόσο των πηγών υδροληψιών όσο και της κατάστασης του δικτύου μεταφοράς και διανομής, των οικισμών στο Δήμο Λαμιέων.

 

  • Διεξαγωγή δέκα πέντε (15) αναλύσεων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, για τον έλεγχο των ραδιενεργών ουσιών του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης του Δήμου Λαμιέων.

 

  • Προσδιορισμός της σύνθεσης, των βασικών χαρακτηριστικών και των βαρέων μετάλλων, πέντε (5) αντιπροσωπευτικών δειγμάτων αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παράμετροι που καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/4225/91 ΦΕΚ 641/Β/7.8.1991 για τη χρήση ιλύος στη γεωργία.

 

  • Στον προσδιορισμό της μηχανικής σύστασης, των βασικών χαρακτηριστικών και των βαρέων μετάλλων, πενήντα (50)  δειγμάτων εδάφους προ της εφαρμογής της ιλύος. Συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παράμετροι που καθορίζονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ για τη χρήση ιλύος στη γεωργία.

 

 

Η δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσίας, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 44/2019 μελέτη που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Λαμίας.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ

 

 

 

ΔΙΟΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon 19proc006037835.zip607.76 KB

Δι@ύγεια

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευη, 13/3, λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από 10:30 έως 15:00 στην τοπική κοινότητα Λιανοκλαδίου στο τμήμα κάτω από την εθνική οδό.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αύριο Πέμπτη 05-03-2020 θα γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς από 9:00 π.μ έως 16:00 μ.μ. λόγω ανακαίνισης του βανοστασίου της δεξαμενής.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 25/2, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 10:00 έως 13:00 στις οδούς Λοκρίδος, Τυρταίου, Λασκαράτου, Σικελιανού, Μπουμπουλίνα και Δεληγιάννη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Επιθεώρηση, καταγραφή θέσεων συνδέσεων, αποτύπωση βλαβών, προσδιορισμός διατομών, τοπογραφική χάραξη παλαιού παντ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για αποκατάσταση βλάβης αγωγού που προκλήθηκε από εργασίες τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των οδών Χατζοπούλου, Γιαννακούρα, Διά...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Παρασκευή 14-2-2020 Λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 σην οδό Καβάφη (Βόρειο Τμήμα) από οδό Αθηνών έως οδό Αμφικτυόνων.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Χαλκομάτας από την οδό Ολύμπου έως την οδό Καβάφη. Αναμένεται η επαναφορά νερού περί τις 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διακόπηκε η υδροδότηση στην περιοχή γύρω από τις οδούς Λοκρίδος και Λασκαράτου λόγω σπασμένου αγωγού. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ βρίσκεται στην περιοχή. Αναμένεται να αποκ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δεύτέρα 30-12-2019 Λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ Μοσχοχωρίου από 9:30 έως 13:00.   Στη  συνέχεια της ανακοίνωσης, εν...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού από τις 13:00 στην περιοχή Οφανού. Η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται κατά τις 15:30.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4174

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2451 εργασίες)