Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων ΕΕΛ Λαμίας

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΑΜΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ

 

Λαμία 12-5-2020

Αρ. Πρωτ.: 2695/Ε

 

ΠΡΑΞΗ:

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:

 

«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗ».

 

«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ».

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Πρόσκληση ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

 

 

2.450.000,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

         

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Προκηρύσσει

 1. Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ» με προϋπολογισμό 2.450.000€ (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ) και κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 45232421-9 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
 2. Ο αναθέτων φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λαμίας με στοιχεία επικοινωνίας:

Οδός

:

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ.

Ταχ.Κωδ.

:

35133.

Τηλ.

:

22310 32950,1.

Telefax

:

22310-45015.

E-mail

:

info@deyalamias.gr.

Πληροφορίες:

:

Διονύσης Παναγιωτόπουλος.

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ.

Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ.

Προϊσταμένη Αρχή: Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ.

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ.

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα  http://www.deyalamias.gr/.
 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Πρόσκληση ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».
 4. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.450.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών                                                                                           1.770.817,20€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                                                318.747,10€

Απρόβλεπτα (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών

και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                                                                                        313.434,64€

που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου

156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές                                                  47.001,06€

 1. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το γήπεδο της ΕΕΛ Λαμίας δίπλα από τη Γερμανική Τάφρο ανάμεσα στους οικισμούς της Ανθήλης και της Ροδίτσας, στον Δήμο Λαμιέων της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο Τεύχος 6: Τεχνική Περιγραφή. Εν συντομία το έργο θα αναπτυχθεί στο γήπεδο ιδιοκτησίας ΔΕΥΑΛ εντός του οποίου λειτουργεί σήμερα η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και θα περιλαμβάνει την κατασκευή νέας μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Τα έργα θα εξασφαλίζουν την παραγωγή 22.920,00m3/ημ τριτοβάθμιας εκροής (ανακτημένο νερό) ή ωριαία δυναμικότητα 1.000m3/hr.

Η μέθοδος διήθησης στην δευτεροβάθμια επεξεργασία λυμάτων των ΕΕΛ Λαμίας είναι η Διήθηση με την βοήθεια φίλτρων συνεχούς λειτουργίας, καθοδικής ροής, ρηχής κλίνης, αυτόματης έκπλυσης μέσω μετακινούμενης γέφυρας. Επιπρόσθετα η μέθοδος απολύμανσης των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων είναι η Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία με την βοήθεια  λαμπτήρων χαμηλής πίεσης και υψηλής έντασης (Αντιδραστήρας απολύμανσης υπεριώδους ακτινοβολίας – Α.Α.Υ.Α.). Στη σύμβαση προβλέπεται και η δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 4 μήνες.

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.
 2. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 σε συνδυασμό με τη διαδικασία του άρθρου 50 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 3.  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.
 4.  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 49.000,00 ευρώ.
 5.  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2 - 7 - 2020, ημέρα Πέμπτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00μ.μ.
 6. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Υδραυλικά και Η/Μ και Επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

13.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

13.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1.  Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β της αναλυτικής διακήρυξης πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.
 2.  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

Κατά την υποβολή της αίτησης, κατ’ ελάχιστον θα πρέπει: i) Για την κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ να διαθέτουν ιδία κεφάλαια και πάγια στοιχεία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4α του άρθρου 100 του Ν.3669/08  που αντιστοιχούν στην 1η τάξη. ii) Για την κατηγορία των ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ να διαθέτουν ιδία κεφάλαια και πάγια στοιχεία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5β του άρθρου 100 του Ν.3669/08, που αντιστοιχούν στην 2η τάξη. iii) Για την κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ να διαθέτουν καταθέσεις στην τράπεζα και πάγια στοιχεία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4β του άρθρου 100 του Ν.3669/08, που αντιστοιχούν στην 1η τάξη.

 1. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που ορίζονται στα άρθρα 100 και 99 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσας. Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των i) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, απαιτείται κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4α του άρθρου 100 του Ν.3669/08, που αντιστοιχεί στην 1η τάξη ii) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, απαιτείται κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5α του άρθρου 100 του Ν.3669/08, που αντιστοιχεί στην 2η τάξη και iii) ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ απαιτείται κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4α του άρθρου 100 του Ν.3669/08, που αντιστοιχεί στην 1η τάξη.

 1. Δεν απαιτούνται Πιστοποιητικά π.χ ISO για την διασφάλιση ποιότητας των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
 2. Δημοσιεύεσεις:

Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια diavgeia.gov.gr.

 

Λαμία 12/5/2020

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

 

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon 20proc006709769.zip5.88 MB
Package icon shedia_1.zip7.11 MB
Package icon shedia_2.zip6.68 MB

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω εργασιών, υπάρχει διακοπή νερού από 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. στην οδό Μαραθώνος και παρόδους.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερό στην οδό Βαλαωρίτου από 10:00π.μ. έως 11:00π.μ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα 30/6/2020, λόγω βλάβης αγωγού από εργασίες συνεργείου τοποθέτησης οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Βαλαωρίτου από 8:00. Υπολογίζεται αποκατάσταση...

Δωρεάν παροχή νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     ΘΕΜΑ: Δωρεάν παροχή νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης   ***  

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Κυριακή 14/06/2020 λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην οδό Ησαΐα, μεταξύ των οδών Λεβαδίτου και Χαντζίσκου από τις 17:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 10-6-2020 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στο (Δ.Δ.) Κόμμα, περιοχή προς Νεκροταφείο από 09:00 - 11:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 υπάρχει διακοπή νερού από 4:00 πμ  λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης στο τμήμα  της οδού Χατζοπούλου από Σατωβριάνδου μέχρι Λεωσθένους...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 27-5-2020 υπάρχει διακοπή νερού από 9:30 έως 13:00 από τμήμα της Λεωφόρου Ελευθερίας από την οδό Φραντζή έως την οδό Λεβαδείας για αποκατάσταση βλάβη...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 25-5-2020 θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Παγκρατίου μεταξύ των οδών Ναυπάκτου - Φραντζή από 10 έως 13:00, λόγω σύνδεσης νέου αγωγού.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου λόγω βλάβης αγωγού θα γίνει διακοπή νερού σε τμήμα του οικισμού Βράχα, της τοπικής κοινότητας Σταυρού, από 10:30 έως 12:30

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4182

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2453 εργασίες)