Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ προκηρύσσει
1. ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ »
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 7.635.000,00 Ευρώ.
Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται:
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.925.775,99€
ΓΕ & ΕΟ 18% 1.066.639,68€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6.992.415,67€
Απρόβλεπτα 15% 629.317,41€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.621.733,08€
Απολογιστικά 8.000,00€
Αναθεώρηση 5.266,92€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.635.000,00
Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε κατηγορία Υδραυλικών έργων με
προϋπολογισμό 6.624.538,53 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και
σε κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων με προϋπολογισμό 1.010.461,47 ΕΥΡΩ
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) με αναλογική κατανομή αναθεώρησης και
απολογιστικών, χωρίς ΦΠΑ.
2
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι Τοπικές Κοινότητες, Ηράκλειας, Μοσχοχωρίου, Ν.
Κρίκελου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου και οικισμός Ζακαίικα, τμήματος του Κόμματος,
Δαμάστας, Αγριλιάς, και Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, στην Ελλάδα.
3. Το έργο αφορά στην ορθολογική διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών της ΔΕ
Λαμίας που δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης, όπως της Ηράκλειας, τμήματος του
Μοσχοχωρίου, Ν. Κρίκελου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου, τον οικισμό Ζακαίικα, τμήματος
του Κόμματος, Δαμάστας, Αγριλιάς, και Λυγαριάς μαζί με τα απαιτούμενα αντλιοστάσια
και καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς των λυμάτων προς το δίκτυο που οδηγεί στην
ΕΕΛ Λαμίας. Το έργο αποχέτευσης για τους παραπάνω οικισμούς έχει συνολικό μήκος
αγωγών 48.414 m, αγωγών βαρύτητας από PVC διατομής Φ200-355 και 13.575 m είναι
δίδυμοι καταθλιπτικοί αγωγοί διατομής Φ110-200, μαζί με εννέα (9) μικρά και μεσαίου
μεγέθους αντλιοστάσια αποχέτευσης.
Τα έργα θα παραδοθούν πλήρη μαζί με τα τεχνικά τους έργα, τις αποκαταστάσεις
οδοστρωμάτων, τις ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης, τον εξοπλισμό των αντλιοστασίων
σε πλήρη, κανονική και αποδοτική λειτουργία σύμφωνα με την ΑΕΠΟ.
4. Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα
www.deyalamias.gr και μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22310-32950, FAX
επικοινωνίας 22310-45015, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δ. Παναγιωτόπουλος,
Πρ/νος Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ.
5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
26-9-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
27-9-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264
του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί ηλεκτρονικά
μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(γ) του ν. 4412/2016 και με
τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΠΣ:
ΤΑ 5164482.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και με τους όρους του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ
112/Α/03-07-2019)) και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3
γ) σ ε τ ρίτες χ ώρες π ου έ χουν υ πογράψει κ αι κυρώσει τ η Σ ΔΣ, σ το β αθμό π ου η υ πό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από
κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, ύψους 152.700,00 Ευρώ οι οποίες
θα απευθύνονται στον Αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με το Ν. 4412/16. Οι ως άνω εγγυητικές
επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των δεκαέξι (16)
μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την
ημερομηνία κατάθεσή της.
10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες.
11. Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 152/23 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ (ΑΔΑ 6ΖΥΗΟΡΓΦ-
44Ν) και χρηματοδοτείται από από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΟΠΣ: ΤΑ 5164482. (Κ.Α.: 15.15.10.01. ΑΑΥ Α/Α (ΠΑΥ) 35/07-07-2023 (3747/E/6-7-2023)
(ΑΔΑ: 9ΝΧΖΟΡΓΦ-ΓΟ2)). Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ
ΛΑΜΙΑΣ.
13. Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης” ,
δημοσιεύθηκε με αριθμό 2023/S 154-489119 μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Διον. Παναγιωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

 

Αρχεία Έργου:

https://drive.google.com/file/d/1cPNF3Qoxvc2OqscHCQ326eqwbjED0y2T/view?u...

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού μεταξύ των οδών Πρεβέζης, Άρτης, Μπελογιάννη, Μετσόβου, Καββαδία και Δελμούζου. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Υψηλάντη από Αγνώστου Στρατιώτου έως Βελισσαρίου και στην οδό Μαυροδήμου. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί...

Αδυναμία online πληρωμής λόγω αναβάθμισης

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναβάθμισης του συστήματος είναι αδύνατη η online πληρωμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους υπόλοιπους διαθέσιμους τρόπους π.χ. ebanking....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Τ.Υ. ======== Σήμερα Τρίτη 14-11-2023, λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών Γιαννιτσιώτη - Ταϋγέτου - Φιλίας...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 9-11-2023 λόγω επισκευής δικλείδων του δικτύου ύδρευσης, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή των οδών: α) Ησαΐα και Πραξιτέλους από Ορφέως έως Σαραντα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕΥΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ======================= Σήμερα Τρίτη 31/10/2023, λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην Υψηλή Ζώνη ΑΟΣΔΥ, από Οδού Περσεφόνης - Εκάβης έως...

Εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης αγωγού αποχέ...

     Σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 4-10-2023 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης αγωγού αποχέτευσης επί την συμβολή των...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού επί της οδού Καποδιστρίου, έχει διακοπεί η υδροδότηση στην οδό Θερμοπυλών από Παλαιολόγου εως Καποδιστρίου και στην οδό Καποδιστ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προσωρινή διακοπή υδροδότησης στην οδό Ελευσίνος λόγω βλάβης αγωγού ύδρευσης. Χρόνος επαναφοράς υδροδότησης 10:00 μ.μ. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ επεμβαίνει για την αποκατ...

Εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης επί...

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι από την Τετάρτη 02-08-2023 και για χρονικό διάστημα επτά ημερών ήτοι έως τις 09-08-2023 θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης δικτύου...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4317

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)