Δώστε το κινητό σας τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τις βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, κινήσεις λογαριασμού, κτλ εγγραφή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΥΠΑΤΗΣ

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
H ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ προκηρύσσει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ – ΥΠΑΤΗΣ»
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 6.100.000,00 Ευρώ.
Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται :
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.506.445,91
ΓΕ & ΕΟ 18% 811.160,26
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.317.606,17
Απρόβλεπτα 9% 478.584,56
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.796.190,73
Απολογιστικά 64.100,00
Αναθεώρηση 239.709,27
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.100.000,00
Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε κατηγορία Υδραυλικών έργων, με
προϋπολογισμό 5.219.053,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και σε
κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, με προϋπολογισμό 880.947,00€ (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) ) με αναλογική κατανομή αναθεώρησης και
απολογιστικών, χωρίς ΦΠΑ.
Το έργο θα εκτελείται στις Τ.Κ. Υπάτης, Αργυροχωρίου, Μεξιάτων, Κομποτάδων, και
Κωσταλεξίου και Αμουρίου της Δ.Ε. Υπάτης, του Δήμου Λαμιέων, του Ν. Φθιώτιδας, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Ελλάδα.
2
Το έργο αφορά στην ορθολογική διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών της ΔΕ
Υπάτης/Λειανοκλαδίου που δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης όπως της Υπάτης,
Αργυροχωρίου, Μεξιάτων, Κομποτάδων, Κωσταλεξίου και Αμουρίου της Δ.Ε. Υπάτης, με
τα απαιτούμενα αντλιοστάσια και καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς των λυμάτων προς
την Ε.Ε.Λ. Υπάτης-Λειανοκλαδίου. Το έργο αποχέτευσης για τους παραπάνω οικισμούς
έχει συνολικό μήκος αγωγών 33.421m, αγωγών βαρύτητας από PVC διατομής Φ200-315
και 13.315m είναι δίδυμοι καταθλιπτικοί αγωγοί διατομής 2Φ110-200, μαζί με έξη (6)
μικρά και μεσαίου μεγέθους αντλιοστάσια αποχέτευσης.
Τα έργα θα παραδοθούν πλήρη μαζί με τα τεχνικά τους έργα, τις αποκαταστάσεις
οδοστρωμάτων, τις ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης, τον εξοπλισμό των αντλιοστασίων
σε πλήρη, κανονική και αποδοτική λειτουργία σύμφωνα με την ΑΕΠΟ.
Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα
www.deyalamias.gr και μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22310-32950, FAX
επικοινωνίας 22310-45015, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δ. Παναγιωτόπουλος,
Προϊστάμενος Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ.
2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
19-09-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 20-09-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.
4412/2016 και με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΟΠΣ: ΤΑ 5164482.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
α. Δικαίωμα συμμετοχής έ χουν φ υσικά ή ν ομικά π ρόσωπα, ή ε νώσεις α υτών π ου
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και με τους όρους του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ
112/Α/03-07-2019)) και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σ ε τ ρίτες χ ώρες π ου έ χουν υ πογράψει κ αι κυρώσει τ η Σ ΔΣ, σ το β αθμό π ου η υ πό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από
κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.
3
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, ύψους 122.000,00 Ευρώ οι οποίες
θα απευθύνονται στον Αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με το Ν. 4412/16. Οι ως άνω
εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των
δεκαέξι (16) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού..
6. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την
ημερομηνία κατάθεσής της.
7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες.
8. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. Το έργο εγκρίθηκε με την με αριθ. 153/2023 απ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ και χρηματοδοτείται
από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΣ: ΤΑ 5164482. (Κ.Α.:
15.15.10.02. ΑΑΥ Α/Α (ΠΑΥ) 36/07-07-2023 (ΑΔΑ Ψ24ΤΟΡΓΦ-ΧΙΖ)).
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ
ΛΑΜΙΑΣ.
11. Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης” ,
δημοσιεύθηκε με αριθμό 2023/S 154-489166 μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Λαμία, 2023
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.
ΔΙΟΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ.

 

Αρχεία Έργου:

 

https://drive.google.com/file/d/1wx12FFzXI1IbHdEOuXn3mylVFStNZpXa/view?u...

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Δευτέρα 17-6-2024 λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην συνοικία Καλυβίων στην περιοχή των οδών Βάρναλη, Δαβάκη, Πλαστήρα. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότηση...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα, Κυριακή 16 Ιουνίου 2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Αμαλίας από Όθωνος έως Ροζάκη Αγγελή. Υπολογίζεται επαναφορά περί την 12 το μεσημέρι....

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 5-6-2024, λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού σε τμήμα των Νέων Εργατικών Γαλανέικων. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 12:30.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, σήμερα Τρίτη 28-5-2024, υπάρχει διακοπή νερού στον οικισμό Αγριλιάς. Υπολογίζεται επαναφορά υδροδότησης περί την 15:30.

Παράταση για Ρυθμίσεις Οφειλών

Παρατείνεται έως τις 24 Μαΐου 2024 η προθεσμία για την «Ρύθμιση οφειλών λογαριασμών ύδρευσης – διακανονισμών και επικαιροποίησης στοιχείων υπόχρεων» που έληξε σήμερ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης από έργα φυσικού αερίου υπάρχει διακοπή νερού στις οδούς Περραίβου, Ιθάκης, Πατριάρχου Γρηγορίου. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 16-5-2024, λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Ομήρου, οδό Αντιγόνης, οδό Καζούλη και οδό Υψηλάντου (Δυτικά) από Καζούλη έως Πλ. Ελευθερίας. Υ...

Η οδός Σανατορίου θα παραμείνει κλειστή από τ...

Στο πλαίσιο έναρξης εκτέλεσης έργου αντιπλημμυρικής προστασίας ομβρίων υδάτων επί της οδού Σανατορίου στο τμήμα από την 2η πάροδο της έως και την οδό Λαρίσης, σας ε...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Καραϊσκάκη (από Καζούλη έως Αγνώστου Στρατιώτου), Ομήρου, Αντιγόνης και Υψηλάντου (από Πλατεία Ελευθερίας έως Καζούλη). Υ...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού από έργα Φυσικού Αερίου, σήμερα Παρασκευή 15/4/2024, υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή μεταξύ των οδών: Βελουχιώτη, Μπ. Κλάρα, Σ. Καράγιωργα, Μη...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4321

Έχουν ολοκληρωθεί: 4106

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2461 εργασίες)